top of page

Academic Publications

In-process

“Mele Malama: A Socio-Historical Political Analysis of Early 20th Century Climate Chants as Kanaka Maoli Literary Resurgence in the “Ke Kaao Hooniua Puuwai no Ka-Miki” literature in the Ka Hoku o Hawaii newspaper from 1914-1917.” Edited by Bryan Kamaoli Kuwada. In Hūlili: Multidisciplinary Research on Hawaiian Well-Being. Honolulu, Kamehameha Publishing. Accepted.

Published

“He Moʻolelo Ola: Aukahi Hoʻōla ʻŌlelo Hawaiʻi.”             Edited by C. M. Kaliko Baker and Tammy Hailiʻōpua Baker. In Moʻolelo: The Foundation of Hawaiian Knowledge. Honolulu :University of Hawaiʻi Press, 2023. 

“ʻIkuā ka Leo o ka Hekili: He Noiʻina i nā Mele Malama o ke “Kaao Hooniua Puuwai no Ka-Miki” (The Sound of Thunder Reverberates: An Analysis of Ethnoecological Chants of “Kaao Hooniua Puuwai no Ka-Miki”), MA thesis, Ke Kulanui o Hawaiʻi ma Hilo, 2022.

DSC00323 copy.JPG

Current Projects

"ʻO Haumea Nui Āiwaiwa: Utilization of Biopower to Disenfranchise Kānaka Maoli Wahine in the Territory of Hawaiʻi (1910-1930) and J. W. H. I. Kihe's Intellectual Sovereignty."

"Kaulana Mai Nei Nā Kona: The Politics of Place Names and Place Name Histories as Indigenous Ethics."

Community Publications

Hawaiian Language Children's Literature

Screenshot 2024-02-16 at 8.07.40 AM.png

Co-authored with Hawaiian language curriculum specialist Māhealani Kobashigawa, Kāʻeo: He Puke Kuanaʻike no ke Kino explores Kanaka Maoli perspectives of the body through ʻōlelo noʻeau (Hawaiian proverbial sayings). The book is for sale through Hale Kuamoʻo.

bottom of page